PROFESJONALNY, SPECJALISTYCZNY KURS KWALIFIKACYJNY
DLA KANDYDATÓW NA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

ORGANIZOWANY PRZEZ

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Kwalifikacje zawodowe będą nadawane, po ukończeniu kursu i sprawdzeniu wiedzy zawodowej z wynikiem pozytywnym, przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Celem kształcenia jest przekazanie Uczestnikom kursu:

  • praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami,

  • umiejętności ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze zarządzania nieruchomościami,

  • sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w zakresie

zarządzania nieruchomościami,

  • wielu standardów branżowych, które wpływają na wyeliminowanie zagrożeń dla osób wykonujących zawód zarządcy nieruchomości i pozwalają lepiej oraz bezpieczniej zarządzać powierzonymi nieruchomościami.

Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi słuchaczowi zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych oraz przyczyni się do budowania własnej ścieżki kariery.

Zarządca nieruchomości jest zawodem interdyscyplinarnym i wymaga rozleglej głównie praktycznej wiedzy między innymi z zakresu:

  • Zarządzania i administrowania oraz umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, w tym osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku na nieruchomościach;

  • Prawa, wykorzystywanego w wykonywaniu zawodowych czynności;

  • Ekonomii i finansów, niezbędnych w rozliczeniu kosztów, podatkach oraz księgowaniu;

  • Nauk inżynieryjno-technicznych związanych z właściwą obsługą nieruchomości.

Od kandydatów na zarządców nieruchomości wymaga się również posiadania cech przywódczych.

 

Kwalifikacja „Zarządzanie nieruchomościami” jest to działalność zawodowa prowadzona przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami, polegająca na zawodowym, na zlecenie i w ramach umowy o prace: prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, planowaniu krótko- i długookresowych celów oraz sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości oraz doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Kwalifikacja „Zarządzanie nieruchomościami” ma charakter interdyscyplinarny i wymaga znajomości wiedzy ekonomicznej, prawnej, ekonomiczno – finansowej, rachunkowości, organizacyjnej, technicznej i z zakresu zarządzania oraz umiejętności praktycznych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Wymaga również cech przywódczych i umiejętności kierowania zespołami osób: administratorami, obsługą techniczną, ochroną i osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku na nieruchomości, księgowością.

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji, tj. warunki, które powinien spełniać kandydat na kurs:

  • posiadać min. wykształcenie średnie, a najbardziej wskazane wyższe, minimum licencjackie,

  • kwalifikacja kierowana jest do osób przedsiębiorczych, które są zdecydowane na rozwój własnej kariery zawodowej bądź już zajmują się zarządzaniem nieruchomościami i chcą uzupełnić swoje wiadomości oraz potwierdzić formalnym dokumentem (certyfikatem) swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Wysoko kwalifikowanych i kompetentnych zawodowo zarządców nieruchomości poszukują deweloperzy, właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy wspólnot mieszkaniowych. Właściciele i przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w nieruchomości duże środki finansowe poszukują pracowników posiadających określoną specjalistyczną wiedzę, umiejętności praktyczne i cechy o charakterze interpersonalnym, a także prezentują właściwe postawy społeczne. W związku z faktem, że doświadczonych zarządców nieruchomości z uprawnieniami ubywa, zwiększa się zapotrzebowanie na tą kwalifikację wśród ludzi wykształconych, głównie młodych. Mieszkańcy i najemcy budynków chcą się czuć bezpiecznie w obiektach i są zainteresowani, aby były one prawidłowo rozliczane, a koszty eksploatacji były jak najniższe.

Celem kursu jest przygotowanie jej Uczestników do pełnienia funkcji „Zarządcy nieruchomości”, w tym do podejmowania decyzji i dokonywania czynności polegających w szczególności na:

1. Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, tj. m.in. obsługa i prowadzenie kont poszczególnych właścicieli, naliczanie i rozliczanie należności oraz ich windykacja w tym opłat, czynszów, kosztów eksploatacji, mediów-wody, centralnego ogrzewania, energii, gazu, funduszu remontowego.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, tj. m.in. zawieranie umów i nadzór nad ich realizacją z dostawcami wszystkich mediów, monitoring i analiza protokołów z kontroli technicznych szczególnie instalacji gazowych oraz ciągów spalinowych i wentylacyjnych, monitoring sprzątania i usuwania śniegu, lodu i sopli, instalacja i nadzór nad czujnikami tlenku węgla i gazu, przestrzeganie oraz zapewnienie na nieruchomości właściwych zasad bhp i p. poż. zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, tj. m.in. zapewnienie spełnienia wymagań prawa energetycznego, właściwe gospodarowanie energią, sporządzenie audytu energetycznego nieruchomości, wykorzystanie naturalnych źródeł energii.

4. Bieżące administrowanie nieruchomością tj. m.in. przyjmowanie zgłoszeń, reklamacji i ich załatwianie, utrzymanie porządku i czystości, monitoring nieruchomości, utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami.

5. Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem tj. m.in. zapewnienie obsługi technicznej nieruchomości, właściwe prowadzenie Ksiąg Obiektów Budowlanych, dokonywanie obowiązkowych przeglądów wymaganych Prawem budowlanym, w tym: rocznych i pięcioletnich kontroli technicznych nieruchomości, ocena stanu technicznego nieruchomości, sporządzanie zestawień potrzeb remontowych, sporządzenie planów remontów, sprawowanie nadzoru nad wykonawcami i dokonywanie odbioru robót.

6. Uzasadnione inwestowanie w nieruchomość – sporządzanie analizy rynku, ustalanie słabych i mocnych stron nieruchomości, analiza możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów, ocena możliwości inwestowania w nieruchomość poprzez modernizację lub rozbudowę, ocena opłacalności inwestycji, sporządzenie planu i harmonogramu inwestycji.

7. Przyjmowanie nieruchomości do zarządzania tj. m.in. zawieranie umów o zarządzanie nieruchomością, sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości do zarządzania, założenie dokumentacji technicznej nieruchomości, założenie kartotek finansowych wszystkich lokali oraz ich właścicieli lub najemców, umiejętność doboru specjalistycznego oprogramowania informatycznego dot. rozliczania nieruchomości.

8. Umiejętność zarządzania własną firmą, wspólnotą i spółdzielnią mieszkaniową oraz TBS-ami, zakładami gminnymi, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, w tym posiadanie wiedzy z zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności zarządcy, podstawowa znajomość prawa z tego zakresu, doradztwo w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami o charakterze komercyjnym.

Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku, gdy czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami będą wykonywane przez zarządców nieruchomości, którzy nabyli określoną wiedzę i umiejętności oraz prezentują określone postawy.

Zarządzanie nieruchomością polega głównie na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

1. właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2. bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3. właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;

4. bieżące administrowanie nieruchomością;

5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

 

 

Pobierz HARMONOGRAM kursu
(otwiera się w nowym oknie)

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
(otwiera się w nowym oknie)

 Jak wysłać zgłoszenie?

1. Wydrukować KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ – uzupełnić ją i koniecznie podpisać! (karty bez podpisu są nieważne)

2. Zeskanować lub zrobić zdjęcie  Karty Zgłoszeniowej

3. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (poniżej). Koniecznie dołączyć obowiązkowe załączniki – tj. Kartę zgłoszeniową oraz świadectwo.

Można  także wysłać zgłoszenie nie korzystając z formularza. Należy wysłać je (także z załącznikami) na adres lszn@lszn.lublin.pl 

Każde zgłoszenie potwierdzimy e-mailem zwrotnym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY